český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Säkert alternativt lösningsmedel för betning av formar som ersätter diklormetan och blandningar innehållande NMP och NEP. PU. PUR. Polyuretanhartser. Polyuretanformar. Former för reaktionsgjutning (RIM). Framställning av polyuretandelar. Ersätter kryoteknik. Betning form. Betning polyuretan. Formsprutning polyuretan. Gjutning polyurétan. Formgjutning polyurétan. PU lågtrycksgjutning. Rengöring PU. Rengöring RIM. Tillverkare industriella lösningsmedel. Leverantör industriella lösningsmedel. Alternativa lösningsmedel. Nya miljövänliga lösningsmedel. Jordbruksbaserade lösningsmedel. Biobaserade lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersätter cmr-ämnen.

 

 

Lösningsmedel för rengöring

och betning av formar

för tvärbundna eller nyligen

polymeriserade hartser

Matriser av polyester, polyuretan,

epoxi och bis-GMA

  

ALTERNATIV TILL NMP OCH NEP

Garanterat fritt från klorerade lösningsmedel

ING VARNINGS- ELLER FAROSYMBOLER

(förordning nr 1272 [CLP/GHS])

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Avlägsnar prepolymeriserad epoxiharts vid framställning av byggnadsmaterial, målarfärg, ytbeläggningar, golvharts, sten- och cementläggning, ballast, laminat, gjutformar, gelbeläggningar, bilkomponenter, konstruktionsdelar inom flyg- och rymdteknik, transformatorer, turbiner, elektriska strömbrytare och material, vindkraftverkskomponenter, lödmasker, SMT-komponenter, ”touch”-beläggningar för vitvaror, sport- och fritidsutrustning.

Tennisracketar, skidor, vindsurfingbrädor, golfklubbor, segelflygplan, musikinstrument, fiskespön.

 

Avlägsnar UP-hartser (UPR), alifatiska homopolymerer, halvaromatiska sampolyestrar och prepolymeriserade aromatiska homo- och sampolyestrar, vid framställning av laminatelement, ytbehandling, top coating, under coating, tillbehör till motorfordon och marin utrustning, betning av formar, beläggningshartser (inkapsling), komponenter av SMC-maskiner (Sheet Moulding Compound), maskiner för formsprutning av BMC (Bulk Moulding Compound), MMC (Mineral Moulding Compound) och av CIC (Continuous Impregnated Compounds). Rengör utrustning för kontaktgjutning, vakuumgjutning, vakuuminfusion, gjutning med torkugn, dubbelsprutning, fiberlindning och formpressning.

 

Avlägsnar d’polyuretanelastomerer (karbamater) inklusive MDI, TDI, nya generationens NDI och solid eller skummad polyuretan. Betning av lågtrycksgjutformar, inklusive formar för reaktionsgjutning, och av högtrycksutrustning för dubbelsprutning, polymeriserat tätnings-, kilnings- och isoleringsskum och expanderande skum för aerosolbehållare.

 

                         Ladda ner det tekniska bladet

 

TYPISKA FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

  Visuell

Klar

-

Färg

  Visuell

Bärnstensfärgad

-

Lukt

  Olfaktorisk

Lätt, egenskap

-

Densitet vid 25 °C

  NF EN ISO 12185

1090

kg/m3

Brytningsindex

  ISO 5661

1,4660

-

Fryspunkt

  ISO 3016

+7

°C

Löslighet i vatten

  -

>40

%

Kinematisk viskositet vid 40°C

  NF EN 3104

1,5

mm²/s

Syravärde

  EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Jodvärde

  NF EN 14111

0

gI2/100g

Vatteninnehåll

  NF ISO 6296

<1

%

Återstod efter avdunstning

  NF T 30-084

<0,1

%

PRESTANDAEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

KB-index

  ASTM D 1133

>180 

-

Förångningshastighet

  -

>3

timmar

Volatilitetsindex n-butylacetat = 1

NF T 30,30

1,4

Kvot

Avdunstningsindex DEE = 1

DIN 53,170

nm

Kvot

Ytspänning vid 20°C

  ISO 6295

27,7

Dynes/cm

Korrosion av kopparblad 100h vid 40°C

  ISO 2160

1b

Klass

Anilinpunkt

  ISO 2977

nm

°C

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

NF EN 22719

80 

°C

Självantändningspunkt

  ASTM E 659

>200

°C

Nedre explosionsgräns

  NF EN 1839

1,1

% (volym)

Övre explosionsgräns

  NF EN 1839

28,5

% (volym)

Innehåll av sprängämnen, förbränningsämnen, antändbara ämnen, mycket eller extremt antändbara ämnen

  CLP-förordning

0

%

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Anisidinvärde

  NF ISO 6885

<2

-

Peroxidvärde

  NF ISO 3960

<5

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinvärde + peroxidvärdet x2)

  -

12

-

CMR, innehåll av irriterande och korrosiva ämnen

  CLP-förordning

0

%

Innehåll av metanolrester från transesterifieringsprocessen

  GC-MS

0

%

MILJÖEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Fara för vatten

WGK Tyskland

1

vattensäker

klass

Primär biologisk nedbrytbarhet, CEC, 21 dagar vid 25 °C

L 33 T82

>80

%

Biologisk lättnedbrytbarhet OCDE 301 A på 28 dagar

Upphörande av COD

ISO 7827

>80

%

Biologisk lättnedbrytbarhet och ultimat OCDE 301 D på 28 dagar

Biologisk nedbrytning på 67 dagar

Uppdaterad MITI

>70

%

Bioackumulering fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

OCDE 107

-1,35

Log KOW

Ångtryck vid 20°C

  -

<0,1

hPa

Halt av VOC (flyktig organisk förening)

  -

förnybart kolinnehåll

högre än 90 %

%

Totalt halogeninnehåll (klor fluor brom)

Kalorimeterbomb

GC-MS

0

%

Benseninnehåll

LPCH

0

%

Innehåll av aromatiska lösningsmedel

LPCH

0

%

Innehåll av miljöfarliga ämnen

-

0

%

Innehåll av ämnen med en GWP

  -

 0

%

Innehåll av ämnen med en ODP

  -

%

Kolbalans, livscykelanalys.

  ISO 14040

 6,40

Kol, motsvarighet i kg

  nm: ej uppmätt eller ej möjligt att mäta

 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

Använd inte FAST CLEAN STRIPPER för att skölja isocyanatsystem.
Säkerställ kompatibilitet med tätningar och känsliga material före kontakt med produkten.

Använd inte metallförpackningar i det fall produkten delas upp och omförpackas.

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE